Tổ chức nghiên cứu

Organising and Implementing the scientific research for “the green life”

Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nhằm phục vụ “cuộc sống xanh”