Phát triển hệ thống

Developing devices and systems supporting scientific research – Phát triển các thiết bị, hệ thống phục vụ nghiên cứu khoa học

  • Hiện thực hóa ý tưởng ứng dụng công nghệ công nghệ tiên tiến của cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học;
  • Phát triển ứng dụng các công nghệ tiến tiến nhằm hỗ trợ cuộc sống xanh
  • Hỗ trợ phát triển các thiết bị đo lường điều khiển phục vụ công tác nghiên cứu
  • Thực hiện kiểm tra, chẩn đoán lỗi các thiết bị công nghệ tiên tiến