Chuyển giao công nghệ

Technology transfer – Chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ chuyển giao các công nghệ mới ở nước ngoài cũng như trong nước đến các đơn vị thiết kế, chế tạo để hiện thực hóa phục vụ đời sống;

  • Các lĩnh vực về hệ thống di động
  • Các lĩnh vực về hệ thống giao thông vận tải thông minh
  • Các lĩnh vực về hỗ trợ chăm sóc y tế từ xa
  • Các lĩnh vực về thiết bị gia dụng thông minh…